Obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují vztahy mezi firmou Havelka UHELNÉ SKLADY s.r.o., IČO: 07772815, se sídlem: Kloboučnická 1735/26, Nusle, 140 00 Praha 4 (dále jen „Prodávající“) a zákazníkem – spotřebitelem ve smyslu ust. § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „Kupující“), vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím ohledně pevných paliv či dalšího sortimentu Prodávajícího (dále jen „Zboží“) v provozovně Prodávajícího nebo distančním způsobem (dále jen „Kupní smlouva“). Obchodní podmínky se okamžikem uzavření Kupní smlouvy stávají součástí ujednání smluvních stran a jsou závazné pro obě smluvní strany.

1.2. Kupní smlouva upravuje základní právní vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím, Obchodní podmínky definují podrobně práva a povinnosti smluvních stran. V případě rozporu mezi Obchodními podmínkami a Kupní smlouvou jsou nadřazená ujednání v Kupní smlouvě.

1.3. Prodávající je oprávněn Obchodní podmínky měnit. V případě změny Obchodních podmínek zveřejní Prodávající aktuální znění na svých webových stránkách www.havelka.cz (dále jen „Webové stránky“). Změna Obchodních podmínek nemá vliv na uzavřené Kupní smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran vzniklá před touto změnou

1.4. Vztahy výslovně neupravené těmito podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku (dále jen „OZ“) a souvisejícími předpisy.

 

2. Objednávka

2.1. Nabídka Zboží učiněná jeho prezentací na Webových stránkách s možností online nákupu prostřednictvím internetového obchodu není nabídkou k uzavření Kupní smlouvy. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije. Prezentace Zboží na Webových stránkách a zde uvedená cena Zboží a dopravy představuje poskytnutí informací Prodávajícím Kupujícímu před uzavřením Kupní smlouvy ve smyslu § 1811 odst. 2 OZ.

2.2. Nabídku na uzavření Kupní smlouvy činí Kupující objednáním Zboží u Prodávajícího. Kupující realizuje objednávku některým z následujících způsobů:

   (i) telefonicky na čísle +420 602 489 489; s uskutečněním telefonické objednávky nejsou spojeny náklady převyšující běžnou cenu hovoru, nebo

   (ii) prostřednictvím elektronické pošty na adresu havelka@havelka.cz ), nebo

   (iii) osobně v provozovně, nebo

   (iv) prostřednictvím online nákupu v internetovém obchodě Prodávajícího na Webových stránkách (dále jen „Eshop“).

2.3. Objednávka bude obsahovat minimálně následující údaje: údaje o Kupujícím včetně telefonního čísla Kupujícího, druh Zboží, jeho množství, v případě požadavku na rozvoz Zboží i místo dodání.

2.4. Při objednávce Zboží s rozvozem je stanoven minimální limit 22q tuhého paliva pro přijetí objednávky Kupujícího.

2.5. V případech objednávek učiněných způsobem dle odst. 2.2 bodů (i), (ii) a (iv) Prodávající telefonicky potvrdí ve lhůtě do 10 kalendářních dnů přijetí objednávky Kupujícího (akceptace) a dohodne s ním termín dodání Zboží na místo dodání, jeli požadován rozvoz Zboží, či termín vyzvednutí Zboží Kupujícím ve Skladu (čl. 5.1.) a případné další podmínky; přijetím objednávky je uzavřena Kupní smlouva. Prodávající Kupujícímu zašle na jeho emailovou adresu / předá nejpozději v okamžiku dodání Zboží potvrzení o uzavření Kupní smlouvy obsahující základní informace o obsahu Kupní smlouvy, včetně termínu a místa dodání, jakož i informace dle § 1820 odst. 1 OZ (dále jen „Potvrzení“).

2.6. V případě objednávky učiněné Kupujícím osobně v provozovně Prodávajícího je objednávka přijata a Kupní smlouva uzavřena bezprostředně, přímo při tomto jednání. Prodávající předá Kupujícímu na místě Potvrzení.

2.7. Prodávající není povinen objednávku potvrdit (akceptovat) mj. v případě, kdy má Kupující vůči Prodávajícímu pohledávku po splatnosti.

2.8. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit Kupní smlouvu nebo její části v případě, že (i) není schopen dodat Zboží v požadovaném termínu, množství a kvalitě a/nebo (ii) se výrazným způsobem změnila cena či podmínky dopravy Zboží v případě, kdy je požadován rozvoz. V takovém případě je Prodávající povinen informovat Kupujícího telefonicky, a to ihned po zjištění této skutečnosti. Pokud byla ze strany Kupujícího uhrazena kupní cena Zboží či její část, vrátí ji Prodávající Kupujícímu na bankovní účet, z něhož byla kupní cena (její část) hrazena, nebyla-li kupní cena (její část) hrazena převodem z bankovního účtu, zašle Prodávají Kupujícímu peněžní prostředky poštovní složenkou nebo – nezná-li adresu, kde se zdržuje – vyzve jej k převzetí peněz v hotovosti na provozovně Prodávajícího.

2.9. Kupující bere na vědomí, že při telefonické objednávce i jiné telefonické komunikaci s Prodávajícím může být o hovoru pořizován zvukový záznam. Pro nakládání se zvukovým záznamem platí „PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ a INFORMAČNÍ POVINNOST" dostupné pod odkazem „GDPR“ na Webových stránkách.

3. Prodej přes Eshop

3.1. Objednává-li Kupující Zboží prostřednictví Eshopu, učiní objednávku na Webových stránkách vložením požadovaného množství Zboží do košíku, vyplněním požadovaných údajů v jednotlivých krocích objednávky a kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“. Před odesláním objednávky má Kupující možnost kontrolovat a měnit údaje v objednávce a opravovat případné chyby vzniklé při zadávání dat.  

3.2. Kupující se může zaregistrovat v Eshopu na Webových stránkách; registrace slouží k jednoduššímu objednávání Zboží a komunikaci s Prodávajícím. V případě registrace je Kupujícímu zřízen na Webových stránkách vlastní uživatelský účet, do kterého se přihlašuje individuálním jménem a heslem. Ve svém účtu má Kupující rovněž uloženo/a Potvrzení dle čl. 2. odst. 2.5 Obchodních podmínek), k němuž má kdykoliv přístup.

3.3. Registrací se rozumí vyplnění a odeslání registračního formuláře prostřednictvím Webových stránek.

3.4. Při registraci je Kupující povinen uvést správné a úplné údaje, které jsou označeny za povinné položky (označeny hvězdičkou). Bez poskytnutí povinných registračních údajů nelze registraci dokončit. Údaje může zaregistrovaná osoba kdykoliv změnit a je povinna je opravit či změnit tak, aby odpovídaly skutečnosti.

3.5. Kupující je oprávněn registraci v Eshopu a svůj uživatelský účet kdykoliv zrušit prostřednictvím tlačítka „Zrušení účtu“.

 

4. Odstoupení od smlouvy uzavřené prostředky komunikace na dálku

4.1. Kupní smlouva je uzavřena prostředky komunikace na dálku (dále pro účely tohoto článku Obchodních podmínek jen „distanční smlouva“) v případech, kdy byla objednávka Kupujícím učiněna způsoby dle čl. 2 odst. 2.2 bodů (i), (ii) a (iv) Obchodních podmínek. Kupující má právo odstoupit od distanční smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakéhokoliv postihu ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy Kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme Zboží, nebo

a) poslední položku nebo část dodávky Zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo ;

b) první dodávku Zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka Zboží po ujednanou dobu.

4.2. Právo na odstoupení od distanční smlouvy nemá Kupující v případech dle ust. § 1837 OZ, zejména pokud bylo Zboží po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím (např. se zbytky paliva z předchozích let).

4.3. Postup pro odstoupení od distanční smlouvy: Kupující do čtrnácti (14) dní od převzetí Zboží či jiného rozhodného dne dle odst. 4.1 jednoznačným prohlášením  (např. dopisem zaslaným prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu: Havelka UHELNÉ SKLADY s.r.o., Kloboučnická 1735/26, 140 00 Praha 4, nebo e-mailem zaslaným na adresu: havelka@havelka.cz) vyrozumí Prodávajícího o uplatnění práva odstoupit od distanční smlouvy. Kupující může pro tyto účely použít vzorový formulář pro odstoupení od distanční smlouvy, není to však jeho povinnost; Prodávající v takovém případě potvrdí Kupujícímu bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí. Vzorový formulář pro odstoupení od distanční smlouvy je dostupný na Webových stránkách pod odkazem „Formulář pro odstoupení“; Kupující registrovaní v Eshopu mají vzorový formulář pro odstoupení rovněž k dispozici v uživatelském účtu. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od distanční smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od distanční smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dní, kdy došlo k odstoupení od distanční smlouvy, Kupující zašle zpět nebo předá dodané Zboží na adresu : Zábrdovice 53, 28933 Křinec. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud Kupující odešle Zboží Prodávajícímu zpět před uplynutím 14 dnů. Zboží bude vráceno kompletní, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, ve stavu a množství, v jakém Kupující Zboží převzal.

4.4. Uplatní-li Kupující právo na odstoupení od distanční smlouvy podle tohoto článku Obchodních podmínek, ponese náklady spojené s vrácením Zboží Prodávajícímu, když Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Dotčené náklady činí při využití přepravce Prodávajícího shodné částky jako je cena dodání Zboží do místa dodání dle Ceníku Prodávajícího (čl. 5.3. Obchodních podmínek).

4.5. Za účelem urychlení vyřízení je doporučeno uvést v oznámení o odstoupení, resp. vzorovém formuláři pro odstoupení, rovněž číslo nákupního dokladu a číslo bankovního účtu Kupujícího pro vrácení peněžních prostředků Kupujícímu.

4.6. Kupující odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží.

4.7. Odstoupí-li Kupující od distanční smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od doručení oznámení Kupujícího o odstoupení od distanční smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě Kupní smlouvy přijal včetně nákladů na dodání Zboží v případě rozvozu (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený Prodávajícím), stejným způsobem, jakým byly uhrazeny, stejným způsobem, jakým byly uhrazeny, pokud Kupující výslovně neurčí jinak nebo se s Prodávajícím na jiném způsobu nedohodne. Náleží-li Prodávajícímu náhrada za snížení hodnoty Zboží, bude tato započtena na pohledávku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.8. Odstoupí-li Kupující od distanční smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než obdrží vrácené Zboží nebo než mu Kupující prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal zpět na shora uvedenou adresu, podle toho, co nastane dříve. Kupující je povinen vrátit Prodávajícímu Zboží bez zbytečného odkladu po odstoupení od distanční smlouvy, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů.

4.9. V případě vracení peněžních prostředků po odstoupení od distanční smlouvy v hotovosti v provozovně Prodávajícího může Prodávající požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas) Kupujícího, a to za účelem ověření jeho totožnosti.

 

5. Termíny a způsob dodání Zboží

5.1. Vlastnictví Zboží a nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího:

a) jeho převzetím ve skladu externího dodavatele či na jiném určeném místě (dále jen „Sklad“; naskladněním na dopravní prostředek Kupujícího/pro Kupujícího)

b) okamžikem jeho převzetí v místě dodání v případě rozvozu Zboží, ne však dříve než ve sjednaném termínu dodání.

Fikce převzetí dle § 2121 odst. 2 OZ se neuplatní a nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího nepřechází, pokud nepřevezme Zboží, ač mu s ním Prodávající umožnil nakládat.

5.2. Termín dodání Zboží dohodne Prodávající s Kupujícím v rámci potvrzení objednávky (čl. 2. odst. 2.5 Obchodních podmínek).

5.3. Náklady na dodání Zboží do místa dodání, které jsou účtovány Kupujícímu, jsou uvedeny v aktuálně platném ceníku Prodávajícího dostupného na Webových stránkách nebo v jeho provozovnách (dále jen „Ceník“).

5.4. Kupující je povinen převzít veškeré objednané Zboží v dohodnutém termínu dle Potvrzení ve Skladu nebo ve sjednaném místě dodání v případě rozvozu Zboží a uhradit při převzetí Zboží kupní cenu. V případě, že Kupující poruší svou povinnost řádně dodané Zboží převzít, vzniká Prodávajícímu škoda spočívající zejm. v marně vynaložených nákladech na dodání Zboží, dodatečných nákladech na přepravu Zboží zpět k Prodávajícímu, zpětné manipulaci se Zbožím, jeho vykládku a na uskladnění Zboží. V takovémto případě je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím úhradu smluvní pokuty ve výši 10 % z hodnoty objednávky maximálně však [5.000],- Kč.

5.5. Při převzetí Zboží je Kupující povinen mít připravenou finanční hotovost v dostatečné výši nebo mít funkční platební kartu s dostatečným limitem pro úhradu dodaného Zboží.

5.6. V případě rozvozu Zboží je podmínkou a Kupující odpovídá za to, že na místo dodání lze Zboží dopravit vozidlem nad 3,5 t, tj. že k místu dodání vede zpevněná komunikace dostatečné šíře umožňující příjezd takového vozidla. 

5.7. V případě, kdy mají být dle Kupní smlouvy tuhá paliva vyložena na místě dodání za pomoci dopravního pásu (např. do sklepa budovy), je Kupující povinen zajistit a odpovídá za to, že okenní otvor pro umístění pásu bude mít rozměry minimálně 40x50 cm a vzdálenost od země maximálně 80 cm. Kupující je povinen před vykládkou tuhých paliv vyklidit prostor pro techniku na transfer Zboží a na Zboží samotné tak, aby nedošlo k poškození okolních věcí (například vysadit okno do sklepa, odstranit předměty z prostoru sklápění atd.).

5.8. Kupující bere na vědomí, že při skládání tuhých paliv dopravním pásem dochází ke zvýšené prašnosti, zejm. v uzavřených prostorách sklepa. Při nedostatečné izolaci místnosti, může dojít k zaprášení přilehlých místností a fasád.

5.9. Na místě je vykládka Zboží zajištěna tak, aby její doba zpravidla nepřesáhla jednu hodinu od příjezdu vozidla, včetně převzetí Zboží Kupujícím/oprávněnou osobou Kupujícího a úhradou kupní ceny Zboží. Kupující je povinen provést bezprostředně po přechodu nebezpečí škody na Zboží jeho prohlídku.

5.10. Vznikne-li na věcech Kupujícího či třetí osoby škoda v důsledku nedodržení povinností Kupujícího dle Obchodních podmínek, odpovídá za takovou škodu Kupující.

6. Cena Zboží a způsob platby

6.1. Pro koupi Zboží platí a je aktuální cena Zboží v CZK (českých korunách) uvedená na Webových stránkách nebo v Ceníku Prodávajícího v den učinění objednávky Zboží Kupujícím.  V případě rozvozu Zboží platí cena dopravy uvedená v Obchodních podmínkách aktuálních ke dni učinění objednávky.

6.2. V případě doprovodného označení k ceně Zboží „akční nabídka“, platí takto označená cena Zboží do vyprodání Zboží nebo do data ukončení akce.

6.3. Součástí uvedené ceny Zboží není platba za dopravu. Platba za dopravu Zboží je účtována samostatně (viz čl. 5.3. Obchodních podmínek). Cena Zboží a dopravy uvedená na Webových stránkách / v Ceníku Prodávajícího zahrnuje daň z přidané hodnoty a všechny související poplatky.

6.4. kupující může za Zboží uhradit kupní cenu v hotovosti nebo platební kartou , a to při převzetí Zboží.

6.5. V případě objednávky většího množství Zboží či delší doby dodání Zboží může být v rámci potvrzení objednávky sjednána zálohová platba ve výši 50% ceny objednaného Zboží; v takovém případě obdrží Kupující prostřednictvím elektronické pošty kromě Potvrzení rovněž zálohovou fakturu. V případě platby předem na zálohovou fakturu bude Zboží dodáno nejdříve po připsání platby za Zboží na účet Prodávajícího. Nebude-li platba zálohy připsána na účet Prodávajícího nejpozději 30. den po učinění objednávky Zboží Kupujícím, bude objednávka stornována.

6.6. Prodávající vystaví Kupujícímu ohledně plateb na základě Kupní smlouvy v případech, kdy je to vyžadováno právními předpisy, daňový doklad (fakturu), a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne převzetí Zboží ve Skladu / dodání Zboží do místa dodání a zašle jej Kupujícímu v elektronické podobě, s čímž Kupující souhlasí.

7. Spotřebitelské spory

7.1. V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Kupujícím ke sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

7.2. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů   je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát, oddělení ADR, Štěpánská 15, 12000 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, internetová adresa: adr.coi.cz.

7.3. Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporu online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8. Reklamační řád

8.1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady, tj. má vlastnosti obvyklé a v případě tuhých paliv jejich parametry odpovídají technickým normám ČSN třídy 4414.

8.2. Kupující bere na vědomí, že množství podsítného a prachu tuhých paliv se zvyšuje s každou vykládkou Zboží, zejména v případě vyskladnění Zboží na místě dodání za použití dopravního pásu. Při případné reklamaci tuhého paliva bude posuzováno jako vada Zboží překročení hodnot podsítné frakce a prachu:

a) uvedených ve vyhlášce Ministerstva životního prostředí ČR č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší (dále jen "Vyhláška"),

b) v případě vyskladnění Zboží pomocí dopravního pásu uvedených ve Vyhlášce + 5%.

8.3. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době 2 (slovy: dvou) let od převzetí Zboží. Záruka na Zboží se tak poskytuje v rozsahu a v souladu s obecně platnými předpisy.

8.4. Obecně platnými předpisy se rozumí zejména úprava uvedená v ust. § 1914–1925, § 2099–2117 a § 2161–2174 OZ, v návaznosti na ust. § 13 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. S ohledem na povahu Zboží nemá Kupující nárok na odstranění vady opravou Zboží.

8.5. Vady množství Zboží lze uplatnit pouze bezprostředně po jeho převzetí při prohlídce Zboží.

8.6. Nemá-li Zboží výše uvedené vlastnosti, může Kupující požadovat dodání nového Zboží bez vad, resp. dodání chybějící Zboží. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, tj. dodat nové Zboží, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.

8.7. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od Kupní smlouvy v případě, že (i) mu Prodávající odmítl dodat nové Zboží bez vad nebo je nedodal dle § 2170 odst. 1 a 2 OZ, jakož i v případě, že (ii) z prohlášení Prodávající nebo z okolností je zřejmé, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Kupujícího, (iii) vada se projeví opakovaně a/nebo (iv) vada je podstatným porušením Kupní smlouvy.

8.8. Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy, je-li vada nevýznamná. Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy, ani požadovat dodání nového Zboží, nemůže-li Zboží vrátit v tom stavu, v jakém je obdržel. To neplatí:

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady Zboží,

b) použil-li Kupující Zboží ještě před objevením vady,

c) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení Zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d) prodal-li Kupující Zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li Zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití Zboží prospěch.

8.9. Oznámení vady Zboží a práva z vad Zboží (dále jen „Reklamace“) uplatňuje Kupující osobně u Prodávajícího na adrese hlavní provozovny: Zábrdovice 53, 28933 Křinec, nebo na kterékoliv provozovně Prodávajícího, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na povahu Zboží, případně v jeho sídle, telefonicky na čísle: +420 602 489 489, dopisem zaslaným prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu hlavní provozovny: Havelka UHELNÉ SKLADY s.r.o., Zábrdovice 53, 28933 Křinec, nebo e-mailem zaslaným na adresu: havelka@havelka.cz. Součástí Reklamace je předložení/zaslání následujících podkladů: (i) originál dokladu o koupi Zboží nebo dodacího listu a (ii) v případě vad zjistitelných okem (vizuálně) fotodokumentaci vady Zboží.

8.10. Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy Kupující uplatnil Reklamaci, co je obsahem Reklamace, jaký způsob vyřízení Reklamace Kupující požaduje a kontaktní údaj Kupujícího, prostřednictvím kterého jej Prodávající informuje o vyřízení Reklamace; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení Reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí Reklamace.  

8.11. Lhůta na vyřízení Reklamace činí maximálně 30 dnů a začíná běžet ode dne následujícího po dni uplatnění Reklamace, včetně předložení/zaslání podkladů dle čl. 8. odst. 8.9 Obchodních podmínek, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.

8.12. Je-li to pro vyřízení Reklamace potřebné a neumožní-li Kupující prodávajícímu ověřit jakost reklamovaného Zboží, včetně umožnění vstupu do místa dodání, nenese Prodávající odpovědnost za reklamované vady.

8.13. Náklady na odborné posouzení vady (zejm. náklady cesty, náklady na rozhodčí analýzu vzorků apod.) Zboží nese Prodávající jen tehdy, byla-li Reklamace oprávněná.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 1. ledna 2023.

9.2. Prodávající si vyhrazuje právo změnit Obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platforma pro řešení sporu online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese : http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Odstoupení od smlouvy - formulář ke stažení zde

Používání cookies

Chceme Vám poskytnout co nejpřesnější informace a pomoci Vám co nejrychleji najít vše, co Vás zajímá. K tomu potřebujeme ukládat soubory cookies.

Pro správné fungování webu uchováváme jen ty nejnutnější anonymní cookies. Vše ostatní je uchováváno pouze při poskytnutí souhlasu. Více informací naleznete v sekci cookies.