PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ a INFORMAČNÍ POVINNOST

Zkrácené znění

Veškeré osobní údaje, které se prodávající dozvěděl při své činnosti, se zavazuje chránit v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a dalšími souvisejícími právními předpisy. Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů do databáze prodávajícího a s jejich zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro vnitřní potřeby prodávajícího plynoucí z uzavřené kupní smlouvy a to na dobu neurčitou, resp. do odvolání souhlasu.

Kupující bere na vědomí, že má práva dle ustanovení § 11 a § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může kdykoliv bezplatně na adrese sídla prodávajícího odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těch osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd.

Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje kupujících prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu nutném pro doručení zboží, s čímž kupující vyslovuje souhlas.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celé znění

VRSTVA I.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Na této stránce se dozvíte vše o zpracování osobních údajů, které realizujeme, včetně podrobností o Vašich právech a o způsobu, jak je uplatnit. Bližší informace o jednotlivých zpracováních, o Vašich právech a o způsobech jejich uplatnění naleznete pod odkazy – označeními jednotlivých zpracování osobních údajů.

Marketing

 

VRSTVA II.

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH ZPRACOVÁNÍ

Marketing – obchodní sdělení a určování nejvhodnější nabídky (profilování) zákazníkům. Komplexní informace o zpracování, včetně podrobné informace o Vašich právech a podmínkách pro jejich uplatnění, stejně jako o způsobu, kterým lze práva uplatnit, jsou dostupné v následující kapitole (VRSTVA III.)

 

VRSTVA III.

KONKRÉTNÍ PARAMETRY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Marketing

SPRÁVCE

Správcem osobních údajů je společnost Havelka UHELNÉ SKLADY s.r.o., IČO: 07772815, se sídlem: Kloboučnická 1735/26, Nusle, 140 00 Praha 4 (dále jen „správce“).

 

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Ve vztahu k danému zpracování svědčí subjektu údajů práva

ODVOLÁNÍ SOUHLASU - souhlas lze odvolat kdykoliv způsobem stanoveným v kapitole VRSTVA IV.

PŘÍSTUP - právo na informaci, zda jsou či nejsou mé osobní údaje zpracovány. Jsou-li osobní údaje zpracovávány, dále právo na informace o zpracování v předepsaném rozsahu a právo za určitých podmínek získat kopii zpracovávaných údajů;

OPRAVU - právo požadovat provedení opravy, jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné. Případně právo požadovat doplnění, nejsou-li údaje úplné;

VÝMAZ (právo být zapomenut) – právo žádat za právními předpisy stanovených podmínek vymazaní údajů;

OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ – právo požadovat označení a případné omezení (pozastavení) zpracování do doby ověření přesnosti údajů, zákonnosti zpracování, vyřízení námitky nebo kvůli ochraně Vašich zájmů (uplatnění nebo ochrana či obrana práv a právních zájmů);

STÍŽNOST - právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností vůči Správci, zpracování či podmínkám uplatňování práv. Kontaktní a další údaje o ÚOOÚ viz www.uoou.cz;

PŘENOSITELNOST - právo za právními předpisy stanovených podmínek získat údaje pro další zpracování jinou osobou, či žádat si jejich přímé předání k dalšímu zpracování jinou osobou. Dále beru na vědomí, že mi svědčí právo na

NÁMITKU - právo požadovat, aby dále nebyly zpracovávány Vaše osobní údaje pro plnění úkolů ve veřejném zájmu, kvůli oprávněným zájmům Správce či třetí osoby nebo za účelem Marketingu. K jednotlivým právům, jejich charakteristice, podmínkám jejich vzniku a uplatnění viz příslušný odkaz. Postup, jak práva uplatnit najdete ve VRSTVĚ IV.

 

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Správce zpracovává osobní údaje za účelem:

 •  Pořádaní marketingových akcí včetně distribuce pozvánek na tyto akce
 •  Rozesílání obchodních sdělení, dárků a newsletterů
 •  Pořádaní soutěžních programů
 •  Zpracování personální agendy

 

Právní podklad zpracování

Právním podkladem zpracování je:

 •  Souhlas se zpracováním osobních údajů dle č. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů dle č. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení, Oprávněný zájem dle čl 6 odst. 1 písm. f) obecné nařízení
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů dle č. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení

 

ROZSAH ÚDAJŮ, který je zpracován

Správce zpracovává za shora uvedeným účelem tyto údaje:

 • Jméno, příjmení, adresa, telefon, číslo ŘP a OP
 •  Jméno, příjmení, adresa, email, druh zakoupeného zboží, datum uzavření kupní smlouvy, datum předání zboží, celkový počet, respektive množství zboží
 •  Jméno, příjmení, adresa, email
 •  Jméno, příjmení, adresa, email, telefon, číslo ŘP a OP

 

POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ JE DOBROVOLNÉ

Poskytnutí údajů je tudíž dobrovolné.

DOBA, po kterou jsou osobní údaje ukládány a zpracovány, Správce zpracovává osobní údaje po dobu neurčitou, respektive do odvolání souhlasu.

MÍSTO, kde budou osobní údaje zpracovávány, místem zpracování osobních údajů bude: provozovna Správce.

TŘETÍ ZEMĚ, v rámci zpracování NEBUDOU osobní údaje předávány mimo EU.

ZPRACOVATEL

Beru na vědomí, že na zpracování osobních údajů, může participovat zpracovatel osobních údajů ve smysl čl. 4 bodu 8 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, nebo třetí Správcem prověřená osoba ke zpracování osobních údajů. Beru na vědomí, že v takových případech Správce minimalizuje riziko neoprávněného zpřístupnění, zničení, zpracování, čí ztráty osobních údajů.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ

Automatizovaným rozhodováním se rozumí rozhodování technologickými prostředky nebo na základě výsledků činnosti technologických prostředků bez ingerence/volního rozhodování člověka.

Profilováním se rozumí užití osobních údajů k hodnocení některých osobních aspektů člověka, například odhad jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, atd.

 

VRSTVA IV

PRÁVA A JEJICH UPLATNĚNÍ

ČLÁNEK I.

OBECNĚ K UPLATŇOVÁNÍ PRÁV

KANÁLY K UPLATNĚNÍ PRÁV

Práva lze za níže uvedených podmínek uplatnit:

 •  Prostřednictvím datové schránky Správce;
 •  Prostřednictvím adresy el. pošty: havelka@havelka.cz;
 •  Prostřednictvím písemného podání na adresu: Havelka UHELNÉ SKLADY s.r.o., IČO: 07772815, se sídlem: Kloboučnická 1735/26, Nusle, 140 00 Praha 4
 •  Osobně na adrese: Zábrdovice 53, Křinec 299 33
 •  Telefonicky na tel. čísle +420 602 489 489

IDENTIFIKACE A BEZPEČNÁ KOMUNIKACE

Uplatněním práv nesmí dojít k újmě na právech a svobodách třetích osob. Z tohoto důvodu má právo a povinnost Správce v nezbytných případech žadatele identifikovat. Z uvedených důvodů musí Správce volit bezpečnou a spolehlivou komunikaci. Za spolehlivou komunikaci, při níž není třeba dále ověřovat totožnost adresáta, se vždy považuje komunikace prostřednictvím zprávy el. pošty, která je opatřená ověřeným elektronickým podpisem, komunikace prostřednictvím datové schránky, komunikace prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, kdy je písemnost podepsána a podpis jednajícího byl úředně ověřen.

ÚSTNÍ UPLATNĚNÍ PRÁV

Jen zcela výjimečně, vyžádá-li si to subjekt údajů, je možné po ověření jeho totožnosti prostřednictvím občanského průkazu, cestovního pasu, řidičského průkazu nebo jiného dokladu, u nějž je možné seznat, že se jedná o dotyčný subjekt uplatnění jeho práv ústně. O ústním poskytnutí informace, příp. o ústním uplatněním práv ze strany subjektu údajů se pořídí písemný záznam.

ŽÁDOST V EL. FORMĚ

Podá-li subjekt údajů žádost, resp. uplatní-li subjekt svá práva prostřednictvím elektronického podání, odpověď se taktéž vypraví v elektronické formě, nepožádal-li subjekt údajů o jiný způsob.

NÁKLADY

Informace poskytované subjektům údaje, poskytování kopií subjektům údajů, veškeré sdělení a veškeré úkony související s uplatněním práv subjekt údajů se činí bezplatně.

ODMÍTNUTÍ A POPLATEK

 •  Je-li žádost (uplatnění práv) subjektu údajů zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se jedná o totožnou nebo v převážné části totožnou žádost nebo o žádost nepřiměřeně rozsáhlou, kterou není možné vyřídit v zákonné lhůtě.
 • Podmíní se vyřízení žádosti složením zálohy na úhradu administrativních nákladů spojených s poskytnutím požadované informace nebo sdělením nebo s učiněním požadovaných úkonů – zálohu lze žádat až do výše předpokládaných nákladů s tím, že informace, sdělení atp. se subjektu údajů poskytne až po úplné náhradě vynaložených nákladů, nebo se žádosti nevyhoví, resp. uplatnění práva se písemně s odůvodněním odmítne.

 

LHŮTA K VYŘÍZENÍ

Žádosti subjektu údajů a odpovědi na uplatnění práv subjektu údajů se vyřizuje neprodleně. Odpověď, obsahující požadované informace, příp. popisující provedená opatření v návaznosti na žádost subjektu údajů, atd., musí být subjektu údajů doručena nejpozději do 30 dní ode dne doručení žádosti Společnosti. Není-li z vážných důvodů možné ve stanovené lhůtě věc vyřídit, nejpozději do konce lhůty podle věty druhé se subjekt údajů písemně nebo zprávou o důvodech, které jsou příčinou, a oznámí se subjektu údajů lhůta, ve které bude věc vyřízena; lhůta nesmí být prodloužena více jak o 60 dní.

 

ČLÁNEK II.

PRÁVO NA PŘÍSTUP A KOPII

Požádá-li o to subjekt údajů, poskytne se mu potvrzení o tom, zda dochází, nebo nedochází ke zpracování jeho osobních údajů. Jsou-li osobní údaje subjektu údajů zpracovávány, poskytne se subjektu údajům informace o:

 •  Účelech zpracování a o právním základu/titulu pro zpracování osobních údajů, včetně odkazu na ustanovení právního předpisu, o rozsahu a důsledcích zpracování
 • Případném příjemci nebo kategorii příjemců osobních údajů;
 •  Předávání osobních údajů do třetích zemí, má-li se realizovat, včetně informací o vhodných zárukách pro bezpečnost předávaných dat do třetí země+
 • době, po kterou budou osobní údaje uloženy, a není-li možné takovou dobu určit, o kritériích pro stanovené doby uložení;
 • Právu požadovat přístup k osobním údajům týkajících se subjektu údajů, o právu požadovat jejich opravu nebo výmaz, o právo požadovat omezení zpracování, o právu vznést námitku proti zpracování osobních údajů a o podmínkách vzniku jednotlivých práv a způsobem jejich uplatnění;
 •  Právu na přenositelnost údajů, podmínkách jeho vzniku a o podmínkách jeho uplatnění;
 • Skutečnosti, zda odchází k automatizovanému rozhodování, a o právech subjektu údajů spojených s automatizovaným rozhodováním;
 •  Zdroj osobních údajů, a případně o tom, že osobní údaje pocházejí z veřejně dostupných zdrojů;
 • Právu podat stížnost u dozorového úřadu;
 • Skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování ve formě profilování a o významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování pro subjekt údajů;
 •  Subjektu údajů náleží právo žádat si kopii zpracovaných osobních údajů. První poskytnutí kopie je zdarma. Další kopie se zpoplatní. Článek I. odst. 6 platí i zde.

 

Pokud by poskytnutím kopie mohlo dojít k poškození práv a svobod třetích osob, ve vztahu (např. kopie obsahuje osobní údaje třetích osob, ve vtahu k jejichž zpřístupnění nesvědčí subjektu údajů, který si kopii žádá, žádný právní důvod), kopie se odpovídajícím způsobem anonymizuje. Není-li anonymizace možná, nebo ztratila-li by požadovaná informace provedením odpovídajícím anonymizace vypovídající hodnotu, kopie se neposkytne.

 

ČLÁNEK III.

PRÁVO NA OPRAVU

Subjektu údajů náleží právo na opravu zpracovávaných osobních údajů, jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné z hlediska účelu zpracování nebo jsou-li z hlediska účelu zpracování osobních údajů neúplné. Subjekt údajů může požadovat opravu (včetně doplnění) zpracovávaných osobních údajů nebo jejich doplnění. Uplatní-li subjekt údajů právo na opravu zpracovaných osobních údajů, provede Správce neprodleně kontrolu zpracování osobních údajů,

vůči němuž je právo na opravu uplatňováno. Dojde-li Správce k závěru, že je námitka, byť jen částečně, důvodná, zajistí neprodleně zjednání nápravy, tj. opravu zpracovávaných osobních údajů nebo jejich doplnění. O výsledku šetření a provedení opatřeních se subjekt údajů vyrozumí písemně nebo zprávou el. pošty.

ČLÁNEK IV.

PRÁVO A VÝZNAM

Subjektu údajů náleží vůči správci osobních údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pouze:

 • nejsou-li osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • subjektu údajů odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů a není-li zde jiný právní podklad (titul) pro zpracování osobních důvodů;
 •  subjekt údajů vznesl relevantní námitku vůči zpracování osobních údajů;
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně, zejména bez právního podkladu (titulu) pro zpracování osobních údajů;
 • vymazání osobních údajů si žádá splnění právní povinnosti, jak plyne z právního předpisu či z rozhodnutí vydaného na základě právního předpisu;
 •  osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 obecného nařízení.

 

Výmazem osobních údajů se rozumí fyzické zničení nosiče osobních údajů (např. zničení listin), nebo jejich vymazání (z multimediálních nosičů) či jiné trvalé vyloučení z dalšího zpracování osobních údajů. Článek I. odst. 7 této části pláti i zde. Uplatní-li subjekt údajů právo na výmaz, přezkoumá Správce žádost subjektu údajů. V případě, že je žádost subjektu údajů, byť jen částečně oprávněná, provede se výmaz v nezbytném rozsahu. Do doby vyřízení žádosti subjektu údajů se osobní údaje, vůči nímž bylo uplatněno právo na výmaz, označí. Osobní údaje nemohou být vymazány, pokud je jejich zpracování nezbytné:

 • pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
 •  pro splnění právní povinnosti plynoucí z právních předpisů;
 •  z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví (čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) a či. 9 odst. 3 obecného nařízení);
 • pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by výmaz znemožnil nebo vážně ohrozil splnění cílů uvedeného zpracování;
 • určení, uplatnění a výkon práv Správce.

 

ČLÁNEK V.

PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ

Uplatní-li subjekt údajů právo na omezení zpracování vůči konkrétnímu zpracování osobních údajů, Správce neprodleně posoudí relevanci žádosti subjektu údajů, primárně z hlediska naplnění podmínek pro uplatnění práva na omezení zpracování, přičemž při posuzování žádosti vychází jak z obsahu žádostí, tak z dalších okolností a skutečností týkajících se předmětného zpracování osobních údajů. Právo na omezení zpracování osobních údajů subjektu údajů náleží v těchto případech:

 •  subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů;
 • zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
 • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 •  subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování.

 

Osobní údaje, kterých se týká omezení zpracování, se označí. Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu. Před zrušením omezení zpracování osobních údajů se subjekt údajů o zrušení omezení vyrozumí písemně nebo zprávou el. pošty. Ve sdělení se uvede okamžik, kdy bude omezení zpracování osobních údajů zrušeno a důvod, pro který bude zrušeno.

ČLÁNEK VI.

PRÁVO NA PŘENOSITELNOST

Jsou-li předmětem zpracování osobních údajů osobní údaje získané od subjektu údajů (buďto jím přímo předané údaje, nebo údaje získané o jeho činnosti atp.), které se týkají tohoto subjektu údajů, svědčí subjektu údajů právo na přenositelnost těchto údajů, pakliže je zpracování založeno na souhlasu dotyčného subjektu údajů nebo se jedná o zpracování založené smlouvu se subjektem údajů a realizuje-li se automatizovaně. Právo na přenositelnost nezahrnuje údaje a informace vytvořené Správcem na základě údajů získaných od subjektu údajů (např. profilace předpokládaného spotřebitelského chování subjektu údajů na základě údajů získaných od subjektu údajů atp.) V rámci práva na přenositelnost si subjekt údajů může žádat:

 •  předání osobních údajů, které jsou předmětem práva na přenositelnost, ve strukturovaném, běžném používaném a strojově čitelném formátu, zejména nesmí být užití formátu, který vyžaduje zvláštní úplatné licence, či formát vylučující další editaci či jiné dispozice (zpracování) s osobními údaji (např. *.pdf), k rukám subjektu údajům;
 • předání osobních údajů, které jsou předmětem práva na přenositelnost, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, zejména nesmí být užit formát, který vyžaduje zvláštní úplatné licence, či formátu vylučující další editaci či jiné dispozice (zpracování) s osobními údaji (např: .*. pdf), k rukám jiného správce osobních údajů, kterého subjektu údajů označí v žádosti o přenesení osobních údajů.

 

Žádosti subjektu údajů se krom jiného (čl. I. odst. 6) nevyhoví, pokud by vyhověním žádosti subjektu údajů došla újmy práva a svobody jiných osob (subjektů údajů). Žádosti, jejímž předmětem je přenositelnost údajů podle odst. 2 pís,. b), se taktéž nevyhoví, pokud nebude předání technicky proveditelné, přičemž za technicky neproveditelné předání se považuje i takové předání, které není možné adekvátním způsobem s ohledem k dostupným technologickým možnostem přiměřeně povaze předávaných osobních údajů a souvisejících rizik zabezpečit. K předávaným osobním údajům bude připojena informace o účelu zpracování osobních údajů a bude-li si to žádat subjekt údajů, dále informace o zpracování osobních údajů v rozsahu čl. 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

ČLANEK VII.

AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNÍ ROZHODOVÁNÍ, VČETNĚ PROFILOVÁNÍ

Rozhodnutí vůči subjektu údajů, právní jednání vůči subjektu údajů nebo jiné opatření či postup, v jehož důsledku vyplynou subjektu údajů nepříznivé právní důsledky, či by se jej takový akt jinak obdobně dotkl (např. automatizované zamítnutí on-line žádostí o úvěr, elektronické vyhledávaní uchazečů o zaměstnání bez účasti člověka a přezkoumání negativních rozhodnutí elektronického systému), není možné založit na automatizovaném individuálním rozhodnutí, včetně profilování ledaže je rozhodnutí

 •  nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů;
 • povoleno právními předpisy, které stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu práv a svobod a oprávnění zájmů subjektu údajů; nebo založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů

 

V případech podle odst. 1 písm. a) a c) Správce zajistí provedení vhodných opatření k zajištění ochrany práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů před negativními důsledky automatizovaného individuálního rozhodování.

Takovými opatřeními se míní nejméně zajištění možnosti subjektu údajů vyjádřit před provedením aktu s nepříznivými důsledky svůj názor a možnost přezkum rozhodnutí ze strany Správce určené osoby a dále lidský zásah, jímž se míní například pravidelné přezkoumávání funkčnosti systému automatizovaného rozhodování a nastavování jeho podmínek funkčnosti tak, aby byly vyloučeny nedůvodné nepříznivé zásahy do práv a svobod subjektu údajů, resp. do jeho oprávnění zájmů. Jsou-li předmětem zpracování citlivé údaje, resp. mají-li se individuální rozhodnutí ve smyslu odst. 1 zakládat na citlivých údajích, je možné postupovat podle odst. 2 pouze tehdy, jsou-li zajištěny dostatečné garance ve smyslu odst. 2 tohoto článku a za předpokladu, že právním důvodem zpracování osobních údajů je výslovný souhlas, subjektu údajů ve smyslu čl. 9 odst. 2 písm. a) obecného nařízení, příp. se jedná o zpracování nezbytné z důvodu významného veřejného zájmu plynoucího z právních předpisů, které je přiměřené sledovanému cíli, dodržuje podstatu práva na ochranu údajů a poskytuje vhodné a konkrétní záruky pro ochranu základních práv a zájmů subjektu údajů.

ČLÁNEK VIII.

PRÁVO NA NÁMITKU

Je-li právním základem zpracování osobních údajů právní titul podle čl. 6 odst. 1 písm. e) obecného nařízení (splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterou byl pověřen správce) nebo právní titul podle čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení (zpracování nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce), svědčí subjektu údajů právo na námitku vůči předmětnému zpracování osobních údajů. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. Uplatní-li subjekt údajů právo na námitku, Správce námitku bez odkladu prověří. Do vyřízené námitky subjektu údajů se dotčené osobní údaje, resp. zpracování osobních údajů označí. Osobní údaje, vůči nimž byla vznesena oprávněná námitka nelze dále zpracovávat, ledaže by:

 •  pro další zpracování svědčili vážné oprávněné důvody, které by převažovaly nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo
 • další zpracování bylo nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu práv Správce.

 

Výhody nákupu u nás

krabice

Platební kartou můžete platit nejen na pobočce, ale také u řidiče při převzetí paliva.

krabice

Námi nabízený sortiment paliv je možné také objednat v našem e-shopu

Odborně školení pracovníci

Ledvické uhlí nakládáme a vozíme přímo z vagonu

Doprava

Veškeré zboží Vám levně dovezeme až domů

Vrácení

Dotazy zodpovíme na lince 602 489 489

Potřebujete poradit?volejte 602 489 489 havelka@havelka.cz
Emailový zpravodaj Email 3 500 zákazníků získává extra slevy a novinky emailem. Přidejte se k nim.