Všeobecné obchodní podmínky

 

 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi firmou Jiří Havelka, Náměstí 19,     289 33 Křinec  /dále „Prodávající“/ a zákazníkem /dále „Kupující“/, který je odběratelem pevných paliv  či dalšího sortimentu /dále „Zboží“/. Všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro obě smluvní strany.

1.2. Vztahy výslovně neupravené těmito podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku a souvisejícími předpisy.

1.3. Tyto obchodní podmínky se vztahují na i na partnerské subjekty.

 1. OBJEDNÁVKA

2.1. „Kupující“ realizuje objednávku telefonicky, písemně na adresu elektronické pošty havelka@havelka.cz /dále jen „Email“/, osobně na provozovně či přes internetový obchod /dále jen „Eshop“/.

2.2. Při objednávce „Zboží“, které trvale ve větším objemu není skladem a je potřeba ho zajistit s předstihem, bude „Kupujícímu“ vystavena závazná objednávka na toto „Zboží“ se zálohou ve výši 50 % celkové kupní ceny. U uhlí se toto vztahuje na objednávku více jak 5t = 50q černého

2.3. Při objednávce „Zboží“ s rozvozem je stanoven minimální limit pro přijetí objednávky „Kupujícího“.  Minimální limit  pro přijetí objednávky je stanoven dle závozového pásma „Prodávajícího“.  I. Závozové pásmo: obce do 20km v závozovém pásmu  – minimální limit pro přijetí objednávky je 10q paliva, II. Závozové pásmo: obce od 21km do 40km v závozovém pásmu  - minimální limit pro přijetí objednávky je 20q paliva, III. Závozové pásmo: obce od 41km v závozovém pásmu - minimální limit pro přijetí objednávky je 40q (vytížené auto) paliva.

2.4. Kupující“ má právo odstoupit od objednávky do dvou dnů před datem dodání „Zboží“ a to telefonicky nebo „Emailem“. Pokud tak neučiní a „Zboží“ dle objednávky nepřevezme, je „Prodávající“ oprávněn účtovat „Kupujícímu“ dodatečné náklady související s dopravou tam i zpět a případně další náklady vzniklé nepřevzetím „Zboží“.

2.5. „Prodávající“ má právo stornovat objednávku nebo její části v případě, že není schopen dodat „Zboží“ v požadovaném termínu, množství a kvalitě. V takovém případě je „Prodávající“ povinen informovat „Kupujícího“ telefonicky a to ihned po zjištění této skutečnosti.

 1. REGISTRACE V „ESHOPU“

3.1. „Kupující“ se může zaregistrovat v „Eshopu“ www.havelka.cz.

3.2. Registrací „Kupující“ souhlasí se zpracováním osobních údajů a s všeobecnými obchodními podmínkami.

3.3. Registrací se rozumí vyplnění a odeslání registračního formuláře.

3.4. Registrační formulář je oprávněna vyplnit pouze osoba starší 18 let, plně způsobilá k právním úkonům nebo osoba mladší 18 let za přítomnosti svého zákonného zástupce, který rovněž za tuto osobu vysloví souhlas s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami.

3.5. Při registraci je registrující osoba povinna uvést správné a úplné údaje, které jsou označeny za povinné položky (označeny hvězdičkou). Bez poskytnutí povinných registračních údajů nelze registraci dokončit. Údaje může zaregistrovaná osoba kdykoliv změnit a je povinna upravit podle skutečnosti.

3.6. Registrující osoba bere na vědomí, že některé z poskytnutých údajů mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

 1. TERMÍNY A ZPŮSOB DODÁNÍ „ZBOŽÍ“

4.1. Termín dodání „Zboží“ dohodne „Prodávající“ s „Kupujícím“.

4.2. „Zboží“ je možné dopravit na místo určení vozidlem „Prodávajícího“ či smluvním partnerem „Prodávajícího“ nebo osobním odběrem „Kupujícího“ na provozovně „Prodávajícího“.

Cena za dopravu vozidlem prodávajícího je účtována následovně:

 • doprava pevných paliv je účtována 24 Kč za 1 ujetý km. Je počítána cesta ke „Kupujícímu“
 • k dopravě pevných paliv nad 40 km se připočítává 24 Kč za každý 1 ujetý km nad rámec 40km. Je počítána cesta nad rámec 40 km ke „Kupujícímu“ a zpět

       -      za dopravu písku a štěrku je účtováno 19,95 Kč za 1 ujetý km. Je počítána cesta ke kupujícímu a zpět.

4.3. „Kupující“ je povinen odebrat veškeré „Zboží“, které je uvedeno na objednávce.

4.4. Při převzetí „Zboží“ je „Kupující“ povinen mít připravenou finanční hotovost v dostatečné výši.

4.5. Při dopravě vozidlem „Prodávajícího“ nebo jeho smluvním partnerem je „Kupující“ povinen připravit místo na skládání „Zboží“ následovně:

        4.5.1. Zpevněná cesta musí být upravena pro snadný vjezd a výjezd vozidla.

        4.5.2. V případě závozu pevných paliv pásem je nutné připravit okénko s rozměry minimálně 40x50 cm a vzdálenost od země                    maximálně 80 cm. „Kupující“ je povinen před vykládkou paliv vyklidit místo pro techniku na transfer „Zboží“ a na „Zboží“ samotné tak, aby nedošlo k poškození okolních věcí (například vysadit okno do sklepa, odstranit předměty z prostoru sklápění, atd.). V případě jejich poškození nese odpovědnost výhradně „Kupující“.

 4.6. Na místě je vykládka zajištěna tak, aby její doba nepřesáhla jednu hodinu od příjezdu vozidla „Prodávajícího“ či jeho smluvního partnera za přítomnosti oprávněné osoby „Kupujícího“ k převzetí „Zboží“, jeho kontrole (množství, druh – sortiment, jakost, stav palet,…) a potvrzení převzetí „Zboží“ na dodacím listu „Prodávajícího“ popřípadě platbou za „Zboží“.

4.7. Odpovědnost za škodu u „Kupujícího“ nese „Kupující“, který určuje, na kterých místech pozemku se smí vozidlo „Prodávajícího“ nebo jeho smluvního partnera pohybovat a za škody, které vzniknout nedodržením výše uvedených bodů

 

 1. CENA „ZBOŽÍ“

5.1. Cena „Zboží“ je platná dle aktuálních cen nebo akčních nabídek v den objednání „Zboží“.

5.2. Akční nabídka je platná do vyprodání „Zboží“ nebo do data ukončení akce.

5.3. Při požadovaném odložení lhůty dodání „Zboží“ ze strany zákazníka po uplynutí 1 měsíce, platí aktuální cena, která je platná v den dodání „Zboží“.

5.4. Pokud „Prodávající“ nemůže dodržet smluvenou lhůtu dodání, cena je platná ze dne vystavení objednávky.

5.5. Součástí uvedené ceny „Zboží“ není platba za dopravu. Platba za dopravu „Zboží“ je účtována samostatně dle platných ceníků dopravy jednotlivých „Zboží“, viz bod 4.

5.6. Platba za pevná paliva je možná pouze při jejich převzetí hotově.

 

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY SPOTŘEBITELEM

6.1. „Kupující“ má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od Kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne převzetí „Zboží“ v rozsahu sjednané dodávky (v případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů „Zboží“ nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky „Zboží“).

6.2. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být „Prodávajícímu“ prokazatelně doručeno na adresu nebo „Emailem“. Doručením odstoupení od Kupní smlouvy učiněného v souladu s tímto článkem se závazky plynoucí z Kupní smlouvy od počátku ruší.

6.3. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být „Prodávajícímu“ odesláno ve lhůtě uvedené v bodě 6.1.

6.4. Uplatnění práva na odstoupení od Kupní smlouvy musí „Kupující“ učinit vůči „Prodávajícímu“ formou jednostranného právního jednání, např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo „Emailem“.

6.5. „Kupující“ je povinen zaslat nebo předat bez zbytečného odkladu „Prodávajícímu“ nebo jeho smluvnímu partnerovi „Zboží“, které od něho obdržel, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Kupní smlouvy. Místem předání „Zboží“ „Prodávajícímu“ nebo jeho smluvnímu partnerovi se u volně ložených paliv rozumí ložná plocha automobilu „Prodávajícího“ nebo jeho smluvního partnera. „Prodávající“ ani jeho smluvní partner není povinen zajistit a realizovat nakládku „Zboží“ na určený dopravní prostředek.

6.6. Přímé náklady spojené s vrácením „Zboží“ nese „Kupující“, a to i v tom případě, kdy „Zboží“ nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.7. „Kupující“ je povinen vrátit „Zboží“ nepoškozené a neopotřebené a v původním obalu.

 1. REKLAMAČNÍ ŘÁD

7.1. Záruka na „Zboží“ se poskytuje v rozsahu obecně platných předpisů s ohledem na povahu „Zboží“. Reklamaci „Zboží“ uplatňuje „Kupující“ u „Prodávajícího“ prostřednictvím pošty nebo „Emailem“  s doručením originálu dokladu o koupi nebo dodacího listu a dle povahy „Zboží“ i doložením fota vady „Zboží“. Termín na vyřízení reklamace začíná plynout doručením všech podkladů.

7.2. Pevná paliva

       7.2.1. Uhlí je nejvýznamnější fosilní palivo ze skupiny kaustobiolitů uhelné řady, které vzniklo geochemickou fází zvanou prouhelňování (neboli karbonifikace) z organického materiálu za nepřístupu vzduchu. Proces prouhelnění mívá zprvu ráz biochemických přeměn, později, ve větších hloubkách, se začíná uplatňovat teplota; důležitý je též tlak a čas. Výsledkem prouhelňování je postupný růst obsahu uhlíku, dehydratace a ochuzení obsahu prchavých látek (za snížení obsahu vodíku a kyslíku). Degradace uhlí - kvalita uhlí výrazně klesá i při běžných atmosférických teplotách v časovém úseku jednoho až dvou měsíců. Rychlost změn ovlivňuje zejména teplota, zrnitost a stupeň prouhelnění daného uhlí. Kvalita uhlí se zhoršuje zejména působením kyslíku, vlivem kolísání teplot a vlhkosti a i při správném skladování může docházet k rozpadu uhlí.

      7.2.2. Reklamaci lze uplatnit jen na ucelenou dodávku. „Kupující“ je povinen uvést v čem spočívá vada reklamovaného pevného paliva a jakou náhradu za ní žádá. Oprávněný pracovník „Prodávajícího“ nebo jeho smluvní partner s „Kupujícím“ sepíše reklamační protokol.

     7.2.3. Typy reklamací pevných paliv

                 7.2.3.1. Množstevní reklamace – lze uplatnit pouze při převzetí „Zboží“. Pozdější reklamaci nelze již uznat. Pokud se při kontrolním převážení zjistí neoprávněnost reklamace, uhradí „Kupující“ „Prodávajícímu“ veškeré náklady spojené s kontrolním převážením. Předání „Zboží“ „Prodávajícímu“ či jeho obchodnímu partnerovi probíhá za podmínek stanovených v bodě 6.5.

                 7.2.3.2. Pohledová reklamace – uplatňuje se při převzetí „Zboží“ u řidiče. Pohledovou reklamací se rozumí vyšší obsah podsítného či nadsítného v dodávce pevného paliva. Jednotlivé parametry podsítného a nadsítného jsou odlišné pro jednotlivé druhy pevného paliva a jsou uvedeny v katalogu výrobce.

                 7.2.3.3. Kvalitativní reklamace (skryté vady) – lze uplatnit do 14 dnů od převzetí „Zboží“, pokud nedošlo k podstatné změně dodaného „Zboží“ vinou „Kupujícího“. Skrytou vadou se rozumí nižší výhřevnost, než která je uvedena v katalogu výrobce či dehtování. Zvýšená vlhkost uhlí není kvalitativní vada . Skrytá vada se prokazuje laboratorním rozborem vzorku odebraného z reklamované dodávky. „Kupující“ je povinen umožnit „Prodávajícímu“ odběr kontrolního vzorku pevného paliva a odděleně uskladnit dodané „Zboží“, dokud nebude reklamace vyřízena. V případě neoprávněné reklamace hradí veškeré náklady spojené s vyřízením reklamace „Kupující“.

      7.2.4. Při skládání briket pásem „Prodávající“ neručí za škody vzniklé na briketách při této manipulaci, neboť se mohou poškodit. Skládání briket pásem lze pouze s písemným souhlasem „Kupujícího“.

7.3. Stavebniny

       7.3.1. „Prodávající“ odpovídá a ručí za vady výrobků i „Zboží“ v rozsahu stanoveném zákonem. Jakoukoliv reklamaci zjistitelných vad musí „Kupující“ uplatnit u “Prodávajícího“ bez zbytečného odkladu a to ještě před zapracováním „Zboží“ do stavby. Reklamující „Zboží“ musí „Kupující“ skladovat až do konečného rozhodnuti o reklamaci tak, aby bylo možné objektivně zjistit stav věci.

     7.3.2. Reklamaci nelze uplatnit na výrobky a „Zboží“ prodané za nižší cenu z důvodu vady, pro kterou byla nižší cena sjednána.

     7.3.3. Při reklamaci případné skryté vady „Prodávající“ upozorňuje, že výrobky a „Zboží“ musí být použity podle doporučených technologických postupů - reklamaci zjistitelné vady nelze uplatnit na výrobky a „Zboží“ již zabudované do stavby.

      8.      ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Tyto všeobecné podmínky jsou platné od  12.3.2018.

8.2. „Prodávající“ si vyhrazuje právo změnit tyto všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Všeobecné obchodní podmínky

 

 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi firmou Jiří Havelka, Náměstí 19,     289 33 Křinec  /dále „Prodávající“/ a zákazníkem /dále „Kupující“/, který je odběratelem pevných paliv  či dalšího sortimentu /dále „Zboží“/. Všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro obě smluvní strany.

1.2. Vztahy výslovně neupravené těmito podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku a souvisejícími předpisy.

1.3. Tyto obchodní podmínky se vztahují na i na partnerské subjekty.

 1. OBJEDNÁVKA

2.1. „Kupující“ realizuje objednávku telefonicky, písemně na adresu elektronické pošty havelka@havelka.cz /dále jen „Email“/, osobně na provozovně či přes internetový obchod /dále jen „Eshop“/.

2.2. Při objednávce „Zboží“, které trvale ve větším objemu není skladem a je potřeba ho zajistit s předstihem, bude „Kupujícímu“ vystavena závazná objednávka na toto „Zboží“ se zálohou ve výši 50 % celkové kupní ceny. U uhlí se toto vztahuje na objednávku více jak 5t = 50q černého

2.3. Při objednávce „Zboží“ s rozvozem je stanoven minimální limit pro přijetí objednávky „Kupujícího“.  Minimální limit  pro přijetí objednávky je stanoven dle závozového pásma „Prodávajícího“.  I. Závozové pásmo: obce do 20km v závozovém pásmu  – minimální limit pro přijetí objednávky je 10q paliva, II. Závozové pásmo: obce od 21km do 40km v závozovém pásmu  - minimální limit pro přijetí objednávky je 20q paliva, III. Závozové pásmo: obce od 41km v závozovém pásmu - minimální limit pro přijetí objednávky je 40q (vytížené auto) paliva.

2.4. Kupující“ má právo odstoupit od objednávky do dvou dnů před datem dodání „Zboží“ a to telefonicky nebo „Emailem“. Pokud tak neučiní a „Zboží“ dle objednávky nepřevezme, je „Prodávající“ oprávněn účtovat „Kupujícímu“ dodatečné náklady související s dopravou tam i zpět a případně další náklady vzniklé nepřevzetím „Zboží“.

2.5. „Prodávající“ má právo stornovat objednávku nebo její části v případě, že není schopen dodat „Zboží“ v požadovaném termínu, množství a kvalitě. V takovém případě je „Prodávající“ povinen informovat „Kupujícího“ telefonicky a to ihned po zjištění této skutečnosti.

 1. REGISTRACE V „ESHOPU“

3.1. „Kupující“ se může zaregistrovat v „Eshopu“ www.havelka.cz.

3.2. Registrací „Kupující“ souhlasí se zpracováním osobních údajů a s všeobecnými obchodními podmínkami.

3.3. Registrací se rozumí vyplnění a odeslání registračního formuláře.

3.4. Registrační formulář je oprávněna vyplnit pouze osoba starší 18 let, plně způsobilá k právním úkonům nebo osoba mladší 18 let za přítomnosti svého zákonného zástupce, který rovněž za tuto osobu vysloví souhlas s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami.

3.5. Při registraci je registrující osoba povinna uvést správné a úplné údaje, které jsou označeny za povinné položky (označeny hvězdičkou). Bez poskytnutí povinných registračních údajů nelze registraci dokončit. Údaje může zaregistrovaná osoba kdykoliv změnit a je povinna upravit podle skutečnosti.

3.6. Registrující osoba bere na vědomí, že některé z poskytnutých údajů mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

 1. TERMÍNY A ZPŮSOB DODÁNÍ „ZBOŽÍ“

4.1. Termín dodání „Zboží“ dohodne „Prodávající“ s „Kupujícím“.

4.2. „Zboží“ je možné dopravit na místo určení vozidlem „Prodávajícího“ či smluvním partnerem „Prodávajícího“ nebo osobním odběrem „Kupujícího“ na provozovně „Prodávajícího“.

Cena za dopravu vozidlem prodávajícího je účtována následovně:

 • doprava pevných paliv je účtována 24 Kč za 1 ujetý km. Je počítána cesta ke „Kupujícímu“
 • k dopravě pevných paliv nad 40 km se připočítává 24 Kč za každý 1 ujetý km nad rámec 40km. Je počítána cesta nad rámec 40 km ke „Kupujícímu“ a zpět

       -      za dopravu písku a štěrku je účtováno 19,95 Kč za 1 ujetý km. Je počítána cesta ke kupujícímu a zpět.

4.3. „Kupující“ je povinen odebrat veškeré „Zboží“, které je uvedeno na objednávce.

4.4. Při převzetí „Zboží“ je „Kupující“ povinen mít připravenou finanční hotovost v dostatečné výši.

4.5. Při dopravě vozidlem „Prodávajícího“ nebo jeho smluvním partnerem je „Kupující“ povinen připravit místo na skládání „Zboží“ následovně:

        4.5.1. Zpevněná cesta musí být upravena pro snadný vjezd a výjezd vozidla.

        4.5.2. V případě závozu pevných paliv pásem je nutné připravit okénko s rozměry minimálně 40x50 cm a vzdálenost od země                    maximálně 80 cm. „Kupující“ je povinen před vykládkou paliv vyklidit místo pro techniku na transfer „Zboží“ a na „Zboží“ samotné tak, aby nedošlo k poškození okolních věcí (například vysadit okno do sklepa, odstranit předměty z prostoru sklápění, atd.). V případě jejich poškození nese odpovědnost výhradně „Kupující“.

 4.6. Na místě je vykládka zajištěna tak, aby její doba nepřesáhla jednu hodinu od příjezdu vozidla „Prodávajícího“ či jeho smluvního partnera za přítomnosti oprávněné osoby „Kupujícího“ k převzetí „Zboží“, jeho kontrole (množství, druh – sortiment, jakost, stav palet,…) a potvrzení převzetí „Zboží“ na dodacím listu „Prodávajícího“ popřípadě platbou za „Zboží“.

4.7. Odpovědnost za škodu u „Kupujícího“ nese „Kupující“, který určuje, na kterých místech pozemku se smí vozidlo „Prodávajícího“ nebo jeho smluvního partnera pohybovat a za škody, které vzniknout nedodržením výše uvedených bodů

 

 1. CENA „ZBOŽÍ“

5.1. Cena „Zboží“ je platná dle aktuálních cen nebo akčních nabídek v den objednání „Zboží“.

5.2. Akční nabídka je platná do vyprodání „Zboží“ nebo do data ukončení akce.

5.3. Při požadovaném odložení lhůty dodání „Zboží“ ze strany zákazníka po uplynutí 1 měsíce, platí aktuální cena, která je platná v den dodání „Zboží“.

5.4. Pokud „Prodávající“ nemůže dodržet smluvenou lhůtu dodání, cena je platná ze dne vystavení objednávky.

5.5. Součástí uvedené ceny „Zboží“ není platba za dopravu. Platba za dopravu „Zboží“ je účtována samostatně dle platných ceníků dopravy jednotlivých „Zboží“, viz bod 4.

5.6. Platba za pevná paliva je možná pouze při jejich převzetí hotově.

 

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY SPOTŘEBITELEM

6.1. „Kupující“ má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od Kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne převzetí „Zboží“ v rozsahu sjednané dodávky (v případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů „Zboží“ nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky „Zboží“).

6.2. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být „Prodávajícímu“ prokazatelně doručeno na adresu nebo „Emailem“. Doručením odstoupení od Kupní smlouvy učiněného v souladu s tímto článkem se závazky plynoucí z Kupní smlouvy od počátku ruší.

6.3. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být „Prodávajícímu“ odesláno ve lhůtě uvedené v bodě 6.1.

6.4. Uplatnění práva na odstoupení od Kupní smlouvy musí „Kupující“ učinit vůči „Prodávajícímu“ formou jednostranného právního jednání, např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo „Emailem“.

6.5. „Kupující“ je povinen zaslat nebo předat bez zbytečného odkladu „Prodávajícímu“ nebo jeho smluvnímu partnerovi „Zboží“, které od něho obdržel, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Kupní smlouvy. Místem předání „Zboží“ „Prodávajícímu“ nebo jeho smluvnímu partnerovi se u volně ložených paliv rozumí ložná plocha automobilu „Prodávajícího“ nebo jeho smluvního partnera. „Prodávající“ ani jeho smluvní partner není povinen zajistit a realizovat nakládku „Zboží“ na určený dopravní prostředek.

6.6. Přímé náklady spojené s vrácením „Zboží“ nese „Kupující“, a to i v tom případě, kdy „Zboží“ nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.7. „Kupující“ je povinen vrátit „Zboží“ nepoškozené a neopotřebené a v původním obalu.

 1. REKLAMAČNÍ ŘÁD

7.1. Záruka na „Zboží“ se poskytuje v rozsahu obecně platných předpisů s ohledem na povahu „Zboží“. Reklamaci „Zboží“ uplatňuje „Kupující“ u „Prodávajícího“ prostřednictvím pošty nebo „Emailem“  s doručením originálu dokladu o koupi nebo dodacího listu a dle povahy „Zboží“ i doložením fota vady „Zboží“. Termín na vyřízení reklamace začíná plynout doručením všech podkladů.

7.2. Pevná paliva

       7.2.1. Uhlí je nejvýznamnější fosilní palivo ze skupiny kaustobiolitů uhelné řady, které vzniklo geochemickou fází zvanou prouhelňování (neboli karbonifikace) z organického materiálu za nepřístupu vzduchu. Proces prouhelnění mívá zprvu ráz biochemických přeměn, později, ve větších hloubkách, se začíná uplatňovat teplota; důležitý je též tlak a čas. Výsledkem prouhelňování je postupný růst obsahu uhlíku, dehydratace a ochuzení obsahu prchavých látek (za snížení obsahu vodíku a kyslíku). Degradace uhlí - kvalita uhlí výrazně klesá i při běžných atmosférických teplotách v časovém úseku jednoho až dvou měsíců. Rychlost změn ovlivňuje zejména teplota, zrnitost a stupeň prouhelnění daného uhlí. Kvalita uhlí se zhoršuje zejména působením kyslíku, vlivem kolísání teplot a vlhkosti a i při správném skladování může docházet k rozpadu uhlí.

      7.2.2. Reklamaci lze uplatnit jen na ucelenou dodávku. „Kupující“ je povinen uvést v čem spočívá vada reklamovaného pevného paliva a jakou náhradu za ní žádá. Oprávněný pracovník „Prodávajícího“ nebo jeho smluvní partner s „Kupujícím“ sepíše reklamační protokol.

     7.2.3. Typy reklamací pevných paliv

                 7.2.3.1. Množstevní reklamace – lze uplatnit pouze při převzetí „Zboží“. Pozdější reklamaci nelze již uznat. Pokud se při kontrolním převážení zjistí neoprávněnost reklamace, uhradí „Kupující“ „Prodávajícímu“ veškeré náklady spojené s kontrolním převážením. Předání „Zboží“ „Prodávajícímu“ či jeho obchodnímu partnerovi probíhá za podmínek stanovených v bodě 6.5.

                 7.2.3.2. Pohledová reklamace – uplatňuje se při převzetí „Zboží“ u řidiče. Pohledovou reklamací se rozumí vyšší obsah podsítného či nadsítného v dodávce pevného paliva. Jednotlivé parametry podsítného a nadsítného jsou odlišné pro jednotlivé druhy pevného paliva a jsou uvedeny v katalogu výrobce.

                 7.2.3.3. Kvalitativní reklamace (skryté vady) – lze uplatnit do 14 dnů od převzetí „Zboží“, pokud nedošlo k podstatné změně dodaného „Zboží“ vinou „Kupujícího“. Skrytou vadou se rozumí nižší výhřevnost, než která je uvedena v katalogu výrobce či dehtování. Zvýšená vlhkost uhlí není kvalitativní vada . Skrytá vada se prokazuje laboratorním rozborem vzorku odebraného z reklamované dodávky. „Kupující“ je povinen umožnit „Prodávajícímu“ odběr kontrolního vzorku pevného paliva a odděleně uskladnit dodané „Zboží“, dokud nebude reklamace vyřízena. V případě neoprávněné reklamace hradí veškeré náklady spojené s vyřízením reklamace „Kupující“.

      7.2.4. Při skládání briket pásem „Prodávající“ neručí za škody vzniklé na briketách při této manipulaci, neboť se mohou poškodit. Skládání briket pásem lze pouze s písemným souhlasem „Kupujícího“.

7.3. Stavebniny

       7.3.1. „Prodávající“ odpovídá a ručí za vady výrobků i „Zboží“ v rozsahu stanoveném zákonem. Jakoukoliv reklamaci zjistitelných vad musí „Kupující“ uplatnit u “Prodávajícího“ bez zbytečného odkladu a to ještě před zapracováním „Zboží“ do stavby. Reklamující „Zboží“ musí „Kupující“ skladovat až do konečného rozhodnuti o reklamaci tak, aby bylo možné objektivně zjistit stav věci.

     7.3.2. Reklamaci nelze uplatnit na výrobky a „Zboží“ prodané za nižší cenu z důvodu vady, pro kterou byla nižší cena sjednána.

     7.3.3. Při reklamaci případné skryté vady „Prodávající“ upozorňuje, že výrobky a „Zboží“ musí být použity podle doporučených technologických postupů - reklamaci zjistitelné vady nelze uplatnit na výrobky a „Zboží“ již zabudované do stavby.

      8.      ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Tyto všeobecné podmínky jsou platné od  12.3.2018.

8.2. „Prodávající“ si vyhrazuje právo změnit tyto všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Výhody nákupu u nás

krabice

Námi nabízený sortiment paliv je možné také objednat v našem e-shopu

Odborně školení pracovníci

Ledvické uhlí nakládáme a vozíme přímo z vagonu

Doprava

Veškeré zboží Vám levně dovezeme až domů

Vrácení

Dotazy zodpovíme na lince 725 028 323

Potřebujete poradit?volejte 725 028 323 havelka@havelka.cz
Emailový zpravodaj Email 3 500 zákazníků získává extra slevy a novinky emailem. Přidejte se k nim.

Naše pobočky

Křinec 725 028 323
Chvaletice 725 028 323
Jaroměř 725 028 323
Letohrad 725 028 323
Hrušová 725 028 323
Písečná 725 028 323
Mohelnice 725 028 323
Mapa poboček
Příbram 725 028 323